User Tools

Site Tools


adm_balicky

This is an old revision of the document!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Balíčky ====== Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců), které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi -- názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na "Přidat nový balíček" nahoře. Balíček lze odtud editovat (kliknutím na ikonku tužky vlevo) nebo smazat (kliknutím na ikonku křížku úplně vpravo) - smazat lze jen balíček, u něhož byly nejdříve smazány všechny jeho verze. Kliknutím na jeho název se pak lze dostat na seznam seznam verzí balíčku. === Editace balíčku === Balíčku je možno nastavit:\\ **název**, pod kterým bude dostupný správcům balíčků i uživatelům v mobilní aplikaci\\ **jazyk**, výběrem z už existujících, nebo založením nového s použitím [[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx|ISO kódu]]\\ **skupinu**, tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat -- výběrem z už existujících, nebo založením nového\\ **ikonu**, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ: Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.) ====== Verze balíčku ====== V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí kliknutím na název příslušného balíčku v seznamu balíčků) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček "Publikováno", resp. "Publikováno pro web") a zda je publikována k testování (sloupeček "K testování", resp. "K testování pro web"; //UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//). === Vytvoření nové verze === Novou verzi lze přidat kliknutím na "Přidat novou verzi" nahoře -- verze vznikne jako přesná kopie nejnovější verze v seznamu, bude tedy na začátku obsahovat stejný obsah jako předchozí verze. === Editace verze === Verzi lze upravit (kliknutím na její číslo) -- lze jí nastavit:\\ **číslo verze**, které se skládá ze dvou čísel (verze.podverze); změnou čísla verze se začne tato verze chovat jako by byla nová (v případě, že je publikovaná, nabídne tedy uživatelům balíčku stažení nové verze)\\ **popis**, který se zobrazuje uživatelům v seznamu balíčků ===== Akce nad verzemi balíčku ===== S každou verzí lze provést několik akcí -- kliknutím na jednotlivé ikonky na řádku vybrané verze. === Publikovat / Zrušit publikování === Verzi balíčku lze publikovat (za podmínky, že pro ni už jsou vygenerovány mapové podklady -- viz dále). Publikováním se verze stává aktuální (zruší se publikování případně dosud aktuální verze) a dostupnou pro uživatele. Všichni uživatelé, kteří mají staženou předchozí verzi balíčku, budou upozorněni a je jim nabídnuta ke stažení (tato) nová verze balíčku; všichni uživatelé, kteří si balíček od tohoto okamžiku stáhnou, už stahují (tuto) novou verzi. Publikování verze lze kdykoliv zrušit -- v takovém případě se automaticky NENASTAVUJE jako publikovaná žádná z předchozích verzí, balíček tím okamžikem přestává být k dispozici ke stažení; všem uživatelům, kteří ho již mají (v jakékoliv verzi) stažený, ale samozřejmě zůstává. === Publikovat pro web / Zrušit publikování pro web === Verzi balíčku lze publikovat pouze pro web. Publikováním se verze bude zobrazovat ve webovém rozhraní, ale nebude dostupná v mobilní aplikaci. POZOR: Pokud je některá verze balíčku publikována (pro mobilní aplikaci), bude se i ve webovém rozhraní zobrazovat publikovaná verze a nastavení publikování pro web se ignoruje. === Nastavit k testování / Zrušit nastavení k testování === Obdobně jako publikování, jen nenastavuje balíček do stavu "aktuální", ale k testování. //UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//. === Nastavit k testování pro web / Zrušit nastavení k testování pro web === Obdobně jako publikování pro web, jen nenastavuje balíček do stavu "publikováno pro web", ale do "publikováno k testování pro web". //UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//. === Vygenerovat mapové podklady === Generuje se podkladová mapa, která bude zobrazena při offline prohlížení balíčku. Jsou vygenerovány mapové podklady pro oblast určenou objekty v průvodci -- konkrétně obdélník pokrývající oblast zahrnující veškeré objekty v průvodci (s malým přesahem na všechny strany). Mapové podklady je proto nutno generovat poté, kdy jsou v průvodci zadány všechny body (resp. aspoň ty nejkrajnější z nich směrem do všech čtyř světových stran). Před generováním mapových podkladů je možno nastavit dva parametry:\\ **Typ mapy** - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy -- generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.\\ **Atributy** - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap, zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy). === Stáhnout mapové podklady === Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné. === Smazat verzi === Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny).

adm_balicky.1515334706.txt.gz · Last modified: 2018/01/07 15:18 by 127.0.0.1