User Tools

Site Tools


adm_balicky

This is an old revision of the document!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Balíčky ====== Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců), které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi -- názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na "Přidat nový balíček" nahoře. Balíček lze odtud editovat (kliknutím na ikonku tužky vlevo) nebo smazat (kliknutím na ikonku křížku úplně vpravo), kliknutím na jeho název se pak lze dostat na seznam seznam verzí balíčku. === Editace balíčku === Balíčku je možno nastavit:\\ **název**, pod kterým bude dostupný správcům balíčků i uživatelům v mobilní aplikaci\\ **jazyk**, výběrem z už existujících, nebo založením nového s použitím [[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx|ISO kódu]]\\ **skupinu**, tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat -- výběrem z už existujících, nebo založením nového\\ **ikonu**, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ: Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.) ====== Verze balíčku ====== V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí rozkliknutím symbolu "Zobrazit verze" u každého balíčku) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček "Publikováno"), resp. zda je publikována k testování (sloupeček "K testování"; //UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//). === Vytvoření nové verze === Novou verzi lze přidat kliknutím na symbol "Přidat verzi" u daného balíčku vpravo -- verze vznikna jako přesná kopie nejnovější verze v seznamu, bude tedy na začátku obsahovat stejný obsah jako předchozí verze. === Editace verze === Verzi lze upravit (kliknutím na její číslo) -- lze jí nastavit:\\ **číslo verze**, které se skládá ze dvou čísel (verze.podverze); změnou čísla verze se začne tato verze chovat jako by byla nová (v případě, že je publikovaná, nabídne tedy uživatelům balíčku stažení nové verze)\\ **popis**, který se zobrazuje uživatelům v seznamu balíčků ===== Akce nad verzemi balíčku ===== S každou verzí lze provést několik akcí -- kliknutím na jednotlivé ikonky v seznamu verzí (vpravo). === Publikovat / Zrušit publikování === Verzi balíčku lze publikovat (za podmínky, že pro ni už jsou vygenerovány mapové podklady -- viz dále). Publikováním se verze stává aktuální (zruší se publikování případně dosud aktuální verze) a dostupnou pro uživatele. Všichni uživatelé, kteří mají staženou předchozí verzi balíčku, budou upozorněni a je jim nabídnuta ke stažení (tato) nová verze balíčku; všichni uživatelé, kteří si balíček od tohoto okamžiku stáhnou, už stahují (tuto) novou verzi. Publikování verze lze kdykoliv zrušit -- v takovém případě se automaticky NENASTAVUJE jako publikovaná žádná z předchozích verzí, balíček tím okamžikem přestává být k dispozici ke stažení; všem uživatelům, kteří ho již mají (v jakékoliv verzi) stažený, ale samozřejmě zůstává. === Nastavit k testování / Zrušit nastavení k testování === Obdobně jako publikování, jen nenastavuje balíček do stavu "aktuální", ale k testování. //UPOZORNĚNÍ: Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//. === Vygenerovat mapové podklady === Generuje se podkladová mapa, která bude zobrazena při offline prohlížení balíčku. Jsou vygenerovány mapové podklady pro oblast určenou objekty v průvodci -- konkrétně obdélník pokrývající oblast zahrnující veškeré objekty v průvodci (s malým přesahem na všechny strany). Mapové podklady je proto nutno generovat poté, kdy jsou v průvodci zadány všechny body (resp. aspoň ty nejkrajnější z nich směrem do všech čtyř světových stran). Před generováním mapových podkladů je možno nastavit dva parametry:\\ **Typ mapy** - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy -- generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.\\ **Atributy** - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap, zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy). === Stáhnout mapové podklady === Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné. === Smazat verzi === Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny).

adm_balicky.1502700720.txt.gz · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)