User Tools

Site Tools


adm_balicky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
adm_balicky [2017/06/01 14:33]
mapix
adm_balicky [2018/02/12 16:32] (current)
mapix [Akce nad verzemi balíčku]
Line 1: Line 1:
 ====== Balíčky ====== ====== Balíčky ======
  
-Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců),​ které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi -- názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na "​Přidat nový balíček"​ nahoře. Balíček lze editovat (kliknutím na jeho název) nebo smazat (kliknutím na křížek úplně vpravo) ​a přidat k mu novou verzi (kliknutím ​na symbol "​plus"​ vpravo). Rozkliknutím symbolu "​Zobrazit verze" uprostřed je možno zobrazit ​seznam verzí balíčku.+Na záložce balíčků probíhá správa všech balíčků (průvodců),​ které vydavatel vlastní. Je zde k dispozici jejich seznam (je možno v něm filtrovat podle názvu, jazyka a tematické skupiny, do které balíčky patří) se zobrazenými základními informacemi -- názvem balíčku, aktuálně publikovanou verzí a nejnovější existující verzí a informací o jazyku balíčku. Nový balíček lze vytvořit kliknutím na "​Přidat nový balíček"​ nahoře. Balíček lze odtud editovat (kliknutím na ikonku tužky vlevo) nebo smazat (kliknutím na ikonku ​křížku úplně vpravo) ​- smazat lze jen balíček, u hož byly nejdříve smazány všechny jeho verze. Kliknutím ​na jeho název se pak lze dostat na seznam ​seznam verzí balíčku.
  
 === Editace balíčku === === Editace balíčku ===
Line 9: Line 9:
 **skupinu**,​ tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat -- výběrem z už existujících,​ nebo založením nového\\ **skupinu**,​ tedy tématický okruh, do něhož bude balíček spadat -- výběrem z už existujících,​ nebo založením nového\\
 **ikonu**, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ:​ Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.) **ikonu**, pod kterou se bude balíček zobrazovat na mapách balíčků (UPOZORNĚNÍ:​ Ikona se používá pouze v mobilní aplikaci, ve webové verzi průvodce se zobrazují všechny balíčky se standardními ikonami.)
 +**názvy pro zkrácené odkazy**, pro které se budou generovat [[tipytriky#​spravce_balicku|přímé odkazy na balíček]]
 ====== Verze balíčku ====== ====== Verze balíčku ======
-V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí ​rozkliknutím symbolu "​Zobrazit verze" u každého ​balíčku) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček "​Publikováno"​), resp. zda je publikována k testování (sloupeček "K testování";​ //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​).+V seznamu verzí balíčku (který se zobrazí ​kliknutím na název příslušného ​balíčku ​v seznamu balíčků) je vidět seznam všech verzí daného balíčku od nejnovější po nejstarší. U každé verze je vidět, zda je aktivní, případně od kdy (sloupeček "​Publikováno",​ resp. "​Publikováno pro web") a zda je publikována k testování (sloupeček "K testování", resp. "K testování pro web"; //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​).
  
 === Vytvoření nové verze === === Vytvoření nové verze ===
-Novou verzi lze přidat kliknutím na symbol ​"​Přidat verzi" ​u daného balíčku vpravo ​-- verze vznikna ​jako přesná kopie nejnovější verze v seznamu, bude tedy na začátku obsahovat stejný obsah jako předchozí verze.+Novou verzi lze přidat kliknutím na "​Přidat ​novou verzi" ​nahoře ​-- verze vznikne ​jako přesná kopie nejnovější verze v seznamu, bude tedy na začátku obsahovat stejný obsah jako předchozí verze.
  
 === Editace verze === === Editace verze ===
Line 22: Line 22:
  
 ===== Akce nad verzemi balíčku ===== ===== Akce nad verzemi balíčku =====
-S každou verzí lze provést několik akcí -- kliknutím na jednotlivé ikonky ​v seznamu verzí (vpravo).+S každou verzí lze provést několik akcí -- kliknutím na jednotlivé ikonky ​na řádku vybrané verze.
  
 === Publikovat / Zrušit publikování === === Publikovat / Zrušit publikování ===
 Verzi balíčku lze publikovat (za podmínky, že pro ni už jsou vygenerovány mapové podklady -- viz dále). Publikováním se verze stává aktuální (zruší se publikování případně dosud aktuální verze) a dostupnou pro uživatele. Všichni uživatelé,​ kteří mají staženou předchozí verzi balíčku, budou upozorněni a je jim nabídnuta ke stažení (tato) nová verze balíčku; všichni uživatelé,​ kteří si balíček od tohoto okamžiku stáhnou, už stahují (tuto) novou verzi. Publikování verze lze kdykoliv zrušit -- v takovém případě se automaticky NENASTAVUJE jako publikovaná žádná z předchozích verzí, balíček tím okamžikem přestává být k dispozici ke stažení; všem uživatelům,​ kteří ho již mají (v jakékoliv verzi) stažený, ale samozřejmě zůstává. Verzi balíčku lze publikovat (za podmínky, že pro ni už jsou vygenerovány mapové podklady -- viz dále). Publikováním se verze stává aktuální (zruší se publikování případně dosud aktuální verze) a dostupnou pro uživatele. Všichni uživatelé,​ kteří mají staženou předchozí verzi balíčku, budou upozorněni a je jim nabídnuta ke stažení (tato) nová verze balíčku; všichni uživatelé,​ kteří si balíček od tohoto okamžiku stáhnou, už stahují (tuto) novou verzi. Publikování verze lze kdykoliv zrušit -- v takovém případě se automaticky NENASTAVUJE jako publikovaná žádná z předchozích verzí, balíček tím okamžikem přestává být k dispozici ke stažení; všem uživatelům,​ kteří ho již mají (v jakékoliv verzi) stažený, ale samozřejmě zůstává.
 +
 +=== Publikovat pro web / Zrušit publikování pro web ===
 +Verzi balíčku lze publikovat pouze pro web. Publikováním se verze bude zobrazovat ve webovém rozhraní, ale nebude dostupná v mobilní aplikaci. POZOR: Pokud je některá verze balíčku publikována (pro mobilní aplikaci), bude se i ve webovém rozhraní zobrazovat publikovaná verze a nastavení publikování pro web se ignoruje.
  
 === Nastavit k testování / Zrušit nastavení k testování === === Nastavit k testování / Zrušit nastavení k testování ===
 Obdobně jako publikování,​ jen nenastavuje balíček do stavu "​aktuální",​ ale k testování. //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​. Obdobně jako publikování,​ jen nenastavuje balíček do stavu "​aktuální",​ ale k testování. //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​.
 +
 +=== Nastavit k testování pro web / Zrušit nastavení k testování pro web ===
 +Obdobně jako publikování pro web, jen nenastavuje balíček do stavu "​publikováno pro web", ale do "​publikováno k testování pro web". //​UPOZORNĚNÍ:​ Testovací verze aplikace momentálně není k dispozici, takže tato funkcionalita je nyní nepoužitelná//​.
 +
 +=== Vygenerovat mapové podklady ===
 +Generuje se podkladová mapa, která bude zobrazena při offline prohlížení balíčku. Jsou vygenerovány mapové podklady pro oblast určenou objekty v průvodci -- konkrétně obdélník pokrývající oblast zahrnující veškeré objekty v průvodci (s malým přesahem na všechny strany). Mapové podklady je proto nutno generovat poté, kdy jsou v průvodci zadány všechny body (resp. aspoň ty nejkrajnější z nich směrem do všech čtyř světových stran). Před generováním mapových podkladů je možno nastavit dva parametry:​\\
 +**Typ mapy** - určuje, jaký typ podkladové mapy bude použit. OpenStreetMap znamená, že mapa bude vygenerovaná z veřejně dostupných dat pro Open Street mapy -- generování bude řádově rychlejší než ostatní varianty (i pro velká území bude trvat řádově minuty), výsledná mapa však nebude pravděpodobně tak hezká jako u ostatních variant. Ostatní varianty můžou u větších oblastí trvat řádově hodiny.\\
 +**Atributy** - určují, jaké další informace budou na podkladovou mapu vykresleny; lze zvolit kterékoliv z nich i různé kombinace, zaškrtnutí každé z těchto možností dále prodlužuje čas generování mapy (pokud je zvolena OpenStreetMap,​ zaškrtnutím kterékoliv z těchto možností se ztrácí výhoda rychlého vygenerování mapy).
 +
 +=== Vygenerovat soubory ===
 +Generuje se .zip archiv všech souborů (obrázků, audia a videa), které se budou zobrazovat při offline prohlížení balíčku.
 +
 +=== Stáhnout mapové podklady ===
 +Umožňuje stáhnout aktuální mapové podklady k verzi balíčku. Jedná se o tzv. dlaždice (tiles), organizované v adresářové struktuře používané softwarem na vykreslování mapových podkladů zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro základní vizuální kontrolu vygenerovaných mapových podkladů, jinak ale není nutné.
 +
 +=== Stáhnout soubory ===
 +Umožňuje stáhnout aktuální soubory k verzi balíčku. Jedná se o všechny obrázky, audio a video soubory zabalené do .zip archivu. Jejich stažení může sloužit pro kontrolu vygenerovaných souborů nebo rychlé získání obsahu balíčku, jinak ale není nutné.
 +
 +=== Smazat verzi ===
 +Smaže kompletně celou verzi balíčku. Bude nevratně smazán celý obsah verze balíčku (jakékoliv ostatní verze balíčku nejsou však samozřejmě nijak dotčeny). ​
adm_balicky.1496320395.txt.gz · Last modified: 2018/01/07 15:18 (external edit)